* 'Personal Portfolio' is de naam die door de distributeur ING België nv gebruikt wordt voor de compartimenten ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio.
Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Personal Portfolio is een compartiment met onbeperkte looptijd van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio dat gediversifieerd belegt in aandelen, obligaties en vastgoed.

Personal Portfolio bestaat uit drie compartimenten – White, Yellow en Orange. Elk compartiment stemt overeen met een specifiek beleggersprofiel1 (defensief, neutraal of dynamisch). De gewichten in aandelen, obligaties en onroerende waarden hangen af van het profiel.

Gematigd profiel: Personal Porfolio White

Gematigd profiel: Personal Porfolio White

Personal Portfolio White richt zich meer bepaald tot beleggers met een gematigd risicoprofiel2. Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties (70% bij de oprichting van het compartiment).

1 Alvorens in dit product te beleggen, is het aangewezen om na te gaan of u de kenmerken en met name de risico's ervan goed begrijpt. Als de kredietinstelling u dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Als er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, moet de kredietinstelling of beleggingsmaatschappij bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor het betrokken product. Als het product niet geschikt is voor u, moet ze u dat meedelen. Bij wijze van uitzondering wordt de voornoemde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet uitgevoerd wanneer de overwogen transactie een eenvoudig financieel instrument betreft en de dienst op initiatief van de cliënt wordt geleverd.
Strategie

Strategie

Personal Portfolio White is bestemd voor beleggers die gediversifieerd en internationaal willen beleggen via een portefeuille van beleggingsfondsen2 die door de specialisten van NN Investment Partners geselecteerd worden.
Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van instellingen voor collectieve belegging in obligaties en geldmarktproducten, aangevuld met instellingen voor collectieve belegging in aandelen.

2 Met fonds bedoelen we een compartiment van een bevek.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille

De beleggingsstrategie van NN Investment Partners wordt toegepast in Personal Portfolio White

De markten:

 • Oktober was een bloedrode maand op de financiële markten. Toenemende risicoaversie, tegenvallend economisch nieuws en aanslepende handelszorgen eisten een erg zware tol. In de VS bleef de economie tijdens het derde kwartaal op volle toeren draaien. Ook de bedrijfsresultaten waren opnieuw erg sterk. In de Eurozone stelden integendeel zowel de omzetten als de winsten teleur, terwijl de macro-economische cijfers ook achter op de verwachtingen bleven. Ook in China vielen de gepubliceerde economische cijfers tegen. Hierdoor gingen de markten aan het twijfelen of de gematigde stimulus van de Chinese overheid wel effectief is, terwijl ook het vertrouwen in een mogelijk handelsakkoord tussen de VS en China laag blijft.
 • Door de toenemende risicoaversie kregen wereldwijde aandelen in oktober een klap van meer dan 5%. Op regiovlak was er geen plek om te schuilen. In euro uitgedrukt verloren Amerikaanse aandelen het minst, geholpen door de appreciatie van de USD. Opkomende markten verloren andermaal het meest onder druk van de stijgende Fed-verwachtingen en de toenemende zorgen over de Chinese groei. Op sectorvlak stonden vooral de cyclische sectoren in de uitverkoop.
 • De grondstoffenmarkten wonnen afgelopen maand licht terrein, geholpen door een sterke prestatie van de edelmetalen en het landbouwsegment. Vastgoedaandelen beperkten hun verlies dankzij hun defensieve karakter en de terugval van de staatsobligatierentes in de tweede helft van de maand.
 • Ook de obligatiemarkten hadden het niet gemakkelijk in oktober. De Duitse 10 jaarrente klom in eerste instantie, maar eindigde uiteindelijk 0,1% lager op 0,4%. De markten smaakten de Italiaanse begrotingsplannen allerminst, waardoor de Italiaanse staatsobligaties duidelijk terrein verloren. Al bij al leverden eurostaatsobligaties in oktober geen winst, maar ook geen verlies op.

De strategie:

 • De tactische spreiding over de verschillende beleggingscategorieën voegde in oktober enkele basispunten toe. De aandelenweging werd al vroeg in de maand verlaagd, waardoor de lichte onderweging positief bijdroeg. Het was ook een goede beslissing om de laatste dagen van de maand wat aandelen bij te kopen, aangezien de markten wat herstelden aan het eind van de maand. De beperkte onderweging in obligaties kostte wat performance omdat obligaties de beste beleggingscategorie waren in oktober.
 • De aandelenportefeuille had het afgelopen maand erg moeilijk en presteerde duidelijk minder goed dan de brede aandelenmarkt. De regionale allocatie voegde nochtans enkele basispunten toe, vooral de beslissing om aan het eind van de maand opnieuw Amerikaanse aandelen te gaan overwegen. Maar de sectorallocatie en de fondsenselectie wogen fors op het resultaat. De voorkeur voor cyclische sectoren deed pijn in oktober, net als de onderweging in de voedingssector en de nutsbedrijven.
 • De obligatieportefeuille verloor licht terrein en presteerde hiermee iets minder goed dan de brede markt voor eurostaatsobligaties. De duratie-onderweging hielp niet en de beperkte positie in EMD-obligaties kostte enkele basispunten voor we die verkochten. Ook de fondsenselectie woog wat op de performance.

Kwartaalrapport - video

Portefeuille

Portefeuille

Standaardallocatie

70,00% Obligaties
25,00% Aandelen
5,00% Vastgoed

Huidige activa-allocatie

70,36% Obligaties
24,49% Aandelen
5,15% Vastgoed

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 31/10/2018

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De gegevens uit het verleden, zoals ze worden gebruikt om de indicator te berekenen, zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel. De classificatie van het fonds kan met de tijd evolueren. De laagste categorie is niet synoniem met een risicoloze belegging. Belangrijke opmerking: zelfs de defensiefste fondsen waaruit Personal Portfolio White bestaat (obligatiefondsen) bieden geen kapitaalbescherming. U vindt het rendement van vroeger en nu in de KIID, beschikbaar in de rubriek 'Documenten'.
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 30/09/2018

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
NIW - netto-inventariswaarde
340,51 EUR
05/12/2018
BE0947713237
Eerste NIW 250,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 05/12/2018
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 31/10/2018

4,4% 3,1% 0,8% -2,5%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 30/09/2018

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
NIW - netto-inventariswaarde
1.077,08 EUR
05/12/2018
BE0947712221
Eerste NIW 1.000,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 05/12/2018
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 31/10/2018

4,4% 3,1% 0,8% -2,5%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Dividenden

Couponnummer 1 2 3 4 5
Bruto 20,00 EUR 24,00 EUR 26,00 EUR 24,00 EUR 28,00 EUR
Netto 17,00 EUR 20,40 EUR 22,10 EUR 20,40 EUR 22,12 EUR
12/02/2009 11/02/2010 11/02/2011 22/12/2011 20/12/2012
Couponnummer 6 7 8 9 10
Bruto 25,00 EUR 25,00 EUR 23,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR
Netto 19,75 EUR 19,75 EUR 17,25 EUR 14,60 EUR 14,00 EUR
20/12/2013 20/12/2014 17/12/2015 22/12/2016 21/12/2017
Couponnummer - - - - -
Bruto - - - - -
Netto - - - - -
- - - - -
Bron: NN Investment Partners
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,53% per jaar waarvan (maximaal) 1,20% beheerskosten per jaar

Instapkosten: maximaal 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarloon

Beurstaks:

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten (of conversiekosten): kapitalisatieaandelen 1,32% (maximaal 4.000 euro), uitkeringsaandelen 0%

Fiscaliteit:

 • De meerwaarden zijn belastbaar in toepassing van artikel 19bis WIB 92. Het compartiment belegt meer dan 10% in effecten die recht geven op een 'rentebetaling', waardoor de meerwaarde belastbaar is (30%).
 • Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van uitkeringsaandelen voor beleggers Belgische inwoners.
 • Voor investeerders waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common Reporting Standard – CRS-standaard) en/of die een "welbepaalde Amerikaanse persoon" (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit product valt onder het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal informatie overmaken aan de CRS-standaard deelnemende Staat waar de fiscale woonplaats van de investeerder gevestigd is en/of aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes bepaald door de CRS-standaard en FATCA.
Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website nnip.be.
Actief beheerd

Actief beheerd

De beheerders van Personal Portfolio volgen de financiële actualiteit op de voet. Zo kunnen zij proactief reageren op onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst.

De specialisten van NN Investment Partners selecteren voor u de best beheerde compartimenten binnen het gamma en spelen optimaal in op opportuniteiten die de internationale markten bieden. Bij de selectie van een compartiment kijkt NN IP onder meer naar de expertise van de beheerders en naar de regelmaat van de prestaties.

Drie profielen

Drie profielen

Personal Portfolio bestaat in drie profielen:

 • White voor gematigde beleggers
 • Yellow voor neutrale of 'goede huisvader'-beleggers
 • Orange voor dynamische beleggers
Erkend door onafhankelijke analisten

Erkend door onafhankelijke analisten

Personal Portfolio White kan ook prat gaan op een hoge rating bij Morningstar4, een onafhankelijke vennootschap die gespecialiseerd is in de audit van beleggingsfondsen. Op 30 november 2015 heeft Personal Portfolio White vier sterren, dat is de tweede beste score.

Globaal risicobeheer

Globaal risicobeheer

In woelige periodes is het belangrijk te kunnen rekenen op een geperfectioneerd en compleet risicobeheer. Dat vertaalt zich in een voldoende diversifiëring en een continue follow-up van de portefeuille. Daardoor schommelen de koersen minder en wordt het risico dus beter beheerd.

4 Achter de Morningstar-rating schuilt een wiskundige formule die het rendement in het verleden van een beleggingsfonds aanpast aan de kosten en het risico. Een fonds dat mooie prestaties boekt zonder overdreven risico te nemen of zonder overdreven hoge kosten aan te rekenen, scoort goed. Op basis van die score worden alle fondsen in hun Morningstar-categorie ondergebracht. De 10% hoogste scores krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% heeft vier sterren, de 35% in het midden drie sterren, de volgende 22,5% twee sterren en de 10% slechtste scores moet genoegen nemen met slechts één ster. Meer info over de ratings vindt u op www.morningstar.be of bij uw financiële dienstverlener.
Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico wordt als gemiddeld beschouwd: het compartiment belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor schommelingen in de aandelen- en obligatiemarkten, maar ook voor andere specifieke risico's van dit type beleggingen.

Kredietrisico

Kredietrisico

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het compartiment is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de terugbetaling van uw belegging in het compartiment in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Wisselkoersrisico

Wisselkoersrisico

Het wisselkoersrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Het compartiment belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het compartiment.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit compartiment. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com
Externe: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op www.nnip.be. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans. De financiële dienst wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium.

Nog vragen?

Neem contact op: