* 'Personal Portfolio' is de naam die door de distributeur ING België nv gebruikt wordt voor de compartimenten ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio.
Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Personal Portfolio is een compartiment met onbeperkte looptijd van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio dat gediversifieerd belegt in aandelen, obligaties en vastgoed.

Personal Portfolio bestaat uit drie compartimenten – White, Yellow en Orange. Elk compartiment stemt overeen met een specifiek beleggersprofiel1 (defensief, neutraal of dynamisch). De gewichten in aandelen, obligaties en onroerende waarden hangen af van het profiel.

Gematigd profiel: Personal Porfolio White

Gematigd profiel: Personal Porfolio White

Personal Portfolio White richt zich meer bepaald tot beleggers met een gematigd risicoprofiel2. Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties (70% bij de oprichting van het compartiment).

1 Alvorens in dit product te beleggen, is het aangewezen om na te gaan of u de kenmerken en met name de risico's ervan goed begrijpt. Als de kredietinstelling u dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Als er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, moet de kredietinstelling of beleggingsmaatschappij bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor het betrokken product. Als het product niet geschikt is voor u, moet ze u dat meedelen. Bij wijze van uitzondering wordt de voornoemde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet uitgevoerd wanneer de overwogen transactie een eenvoudig financieel instrument betreft en de dienst op initiatief van de cliënt wordt geleverd.
Strategie

Strategie

Personal Portfolio White is bestemd voor beleggers die gediversifieerd en internationaal willen beleggen via een portefeuille van beleggingsfondsen2 die door de specialisten van NN Investment Partners geselecteerd worden.
Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van instellingen voor collectieve belegging in obligaties en geldmarktproducten, aangevuld met instellingen voor collectieve belegging in aandelen.

2 Met fonds bedoelen we een compartiment van een bevek.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille

De beleggingsstrategie van NN Investment Partners wordt toegepast in Personal Portfolio White

De markten:

 • Na een sterke maand januari zette het herstel op de beurzen in februari door.
 • Wereldwijde aandelen stegen voort in februari. Het waren vooral Europese en Amerikaanse aandelen die sterke prestaties neerzetten, terwijl Japanse aandelen en aandelen uit de Groeilanden achterbleven. Op sectorvlak lieten alle sectoren positieve rendementen zien met de cyclische sectoren op kop.
 • Tijdens de afgelopen maand haalden vastgoedaandelen slechts een heel licht positief rendement. En de grondstoffenmarkten wonnen weer terrein, met vooral het energiesegment en de industriële metalen.
 • De Duitse 10-jaarsrente steeg van 0,15 naar 0,18%. De Italiaanse rente steeg dan weer sterk door opmerkingen van de Europese commissie over de schuldenlast van Italië. Al bij al daalden eurostaatsobligaties licht in februari. Risicovolle obligaties presteerden duidelijk beter en lieten positieve rendementen zien.

.

 

De strategie:

 • In februari heeft de compartiment de posities in risicovolle beleggingen voorzichtig verhoogd vanwege het verbeterde sentiment, licht betere winstcijfers, aantrekkelijkere waarderingen en relatief hoge kasposities bij institutionele partijen die wellicht geherinvesteerd gaan worden.
 • De aandelenweging werd licht verhoogd, waardoor de compartiment nu neutraal gepositioneerd staat. De compartiment hield de sectortilt evenwichtig en verhoogde op regionaal vlak voort het gewicht in Amerikaanse aandelen. Ook aandelen uit de opkomende landen en Japan werden overwogen, terwijl Europese aandelen onderwogen bleven.
 • De compartiment hadn nog steeds geen positie in grondstoffen en hield vast aan de neutrale houding op vastgoedaandelen.
 • De neutrale weging in staatsobligaties wijzigde nauwelijks, omdat de afwachtende houding van de centrale banken de kans op stijgende obligatierentes de komende weken verkleint. De compartiment is wel positiever geworden op risicovolle obligaties en heeft een gespreide positie in hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende landen gekocht. Per saldo is de compartiment dus iets overwogen in obligaties.

Kwartaalrapport - video

Portefeuille

Portefeuille

Standaardallocatie

70,00% Obligaties
25,00% Aandelen
5,00% Vastgoed

Huidige activa-allocatie

69,80% Obligaties
25,14% Aandelen
5,06% Vastgoed

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 28/02/2019

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De gegevens uit het verleden, zoals ze worden gebruikt om de indicator te berekenen, zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel. De classificatie van het fonds kan met de tijd evolueren. De laagste categorie is niet synoniem met een risicoloze belegging. Belangrijke opmerking: zelfs de defensiefste fondsen waaruit Personal Portfolio White bestaat (obligatiefondsen) bieden geen kapitaalbescherming. U vindt het rendement van vroeger en nu in de KIID, beschikbaar in de rubriek 'Documenten'.
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/01/2019

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
NIW - netto-inventariswaarde
351,90 EUR
19/03/2019
BE0947713237
Eerste NIW 250,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 19/03/2019
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 28/02/2019

5,0% 3,3% 2,2% 0,7%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/01/2019

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
NIW - netto-inventariswaarde
1.092,28 EUR
19/03/2019
BE0947712221
Eerste NIW 1.000,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 19/03/2019
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 28/02/2019

5,0% 3,3% 2,2% 0,7%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Dividenden

Couponnummer 1 2 3 4 5
Bruto 20,00 EUR 24,00 EUR 26,00 EUR 24,00 EUR 28,00 EUR
Netto 17,00 EUR 20,40 EUR 22,10 EUR 20,40 EUR 22,12 EUR
12/02/2009 11/02/2010 11/02/2011 22/12/2011 20/12/2012
Couponnummer 6 7 8 9 10
Bruto 25,00 EUR 25,00 EUR 23,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR
Netto 19,75 EUR 19,75 EUR 17,25 EUR 14,60 EUR 14,00 EUR
20/12/2013 20/12/2014 17/12/2015 22/12/2016 21/12/2017
Couponnummer 11 - - - -
Bruto 20,00 EUR - - - -
Netto 14,00 EUR - - - -
20/12/2018 - - - -
Bron: NN Investment Partners
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,53% per jaar waarvan (maximaal) 1,20% beheerskosten per jaar

Instapkosten: maximaal 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarloon

Beurstaks:

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten (of conversiekosten): kapitalisatieaandelen 1,32% (maximaal 4.000 euro), uitkeringsaandelen 0%

Fiscaliteit:

 • De meerwaarden zijn belastbaar in toepassing van artikel 19bis WIB 92. Het compartiment belegt meer dan 10% in effecten die recht geven op een 'rentebetaling', waardoor de meerwaarde belastbaar is (30%).
 • Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van uitkeringsaandelen voor beleggers Belgische inwoners.
 • Voor investeerders waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common Reporting Standard – CRS-standaard) en/of die een "welbepaalde Amerikaanse persoon" (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit product valt onder het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal informatie overmaken aan de CRS-standaard deelnemende Staat waar de fiscale woonplaats van de investeerder gevestigd is en/of aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes bepaald door de CRS-standaard en FATCA.
Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website nnip.be.
Actief beheerd

Actief beheerd

De beheerders van Personal Portfolio volgen de financiële actualiteit op de voet. Zo kunnen zij proactief reageren op onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst.

De specialisten van NN Investment Partners selecteren voor u de best beheerde compartimenten binnen het gamma en spelen optimaal in op opportuniteiten die de internationale markten bieden. Bij de selectie van een compartiment kijkt NN IP onder meer naar de expertise van de beheerders en naar de regelmaat van de prestaties.

Drie profielen

Drie profielen

Personal Portfolio bestaat in drie profielen:

 • White voor gematigde beleggers
 • Yellow voor neutrale of 'goede huisvader'-beleggers
 • Orange voor dynamische beleggers
Erkend door onafhankelijke analisten

Erkend door onafhankelijke analisten

Personal Portfolio White kan ook prat gaan op een hoge rating bij Morningstar4, een onafhankelijke vennootschap die gespecialiseerd is in de audit van beleggingsfondsen. Op 30 november 2015 heeft Personal Portfolio White vier sterren, dat is de tweede beste score.

Globaal risicobeheer

Globaal risicobeheer

In woelige periodes is het belangrijk te kunnen rekenen op een geperfectioneerd en compleet risicobeheer. Dat vertaalt zich in een voldoende diversifiëring en een continue follow-up van de portefeuille. Daardoor schommelen de koersen minder en wordt het risico dus beter beheerd.

4 Achter de Morningstar-rating schuilt een wiskundige formule die het rendement in het verleden van een beleggingsfonds aanpast aan de kosten en het risico. Een fonds dat mooie prestaties boekt zonder overdreven risico te nemen of zonder overdreven hoge kosten aan te rekenen, scoort goed. Op basis van die score worden alle fondsen in hun Morningstar-categorie ondergebracht. De 10% hoogste scores krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% heeft vier sterren, de 35% in het midden drie sterren, de volgende 22,5% twee sterren en de 10% slechtste scores moet genoegen nemen met slechts één ster. Meer info over de ratings vindt u op www.morningstar.be of bij uw financiële dienstverlener.
Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico wordt als gemiddeld beschouwd: het compartiment belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor schommelingen in de aandelen- en obligatiemarkten, maar ook voor andere specifieke risico's van dit type beleggingen.

Kredietrisico

Kredietrisico

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het compartiment is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de terugbetaling van uw belegging in het compartiment in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Wisselkoersrisico

Wisselkoersrisico

Het wisselkoersrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Het compartiment belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het compartiment.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit compartiment. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com
Externe: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op www.nnip.be. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans. De financiële dienst wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium.

Nog vragen?

Neem contact op: